Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Dagelijkseschoolpraktijk

  • /
  • VMBO/
  • Dagelijkse schoolpraktijk

Een dag op het vmbo

Een schooldag in het voortgezet onderwijs ziet er anders uit dan op de basisschool. En dat is soms wel even wennen: vaste lesuren, roosters en natuurlijk huiswerk. 

DE EERSTE DAG 

Na een lange zomervakantie is het dan zover: de eerste schooldag. Met stevige boekentassen en vol goede moed komen de leerlingen naar school. We starten het schooljaar met drie introductiedagen met een aangepast rooster. Onder leiding van de mentor en de juniormentoren worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het hele reilen en zeilen op school. De lesroosters worden uitgereikt en besproken. We weten uit de praktijk dat nieuwe leerlingen vrij snel gewend zijn aan de regels en afspraken zoals de school die kent. De mentor is de spil in dit proces. Na de introductieweek gaan de leerlingen vier dagen op kamp om elkaar nog beter te leren kennen. Hierna starten de lessen volgens het lesrooster. 

LESTIJDEN EN ROOSTER

Het Grafisch Lyceum Rotterdam hecht veel waarde aan een goed doordacht lesrooster, zowel voor leerlingen als docenten. Bij het maken van de roosters proberen we lange dagen en tussenuren zoveel mogelijk te vermijden. De lesdag begint om 8.15 uur. 

LESUITVAL EN OPVANG 

De docenten en de schoolleiding streven ernaar om het uitvallen van lessen zoveel mogelijk te voorkomen of om de effecten voor leerlingen en ouders te beperken. Collega’s nemen lessen van zieke docenten zoveel mogelijk over. In sommige gevallen passen we het rooster aan, zodat de kans op tussenuren minimaal is. Als een docent meerdere dagen uitvalt, probeert de schoolleiding een vervanger te vinden. 

LESVERZUIM 

De school hanteert strenge regels rondom lesverzuim en te laat komen. Hierin spelen ouders een belangrijke rol. In geval van ziekte of andere urgente kwesties stellen zij de administratie bij voorkeur telefonisch op de hoogte van de afwezigheid van de leerling. Dit gebeurt vooraf of op de dag zelf. Krijgt de school geen afmelding, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd. De administratie neemt dan contact op met de ouder/verzorger. 

TELEFOONGEBRUIK

De school handhaaft het advies van de overheid en dus zijn er tijdens de lessen geen mobiele telefoons toegestaan.

HUISWERK

Voor het behalen van goede studieresultaten en om goed voorbereid te zijn op de vervolgopleiding, zijn regelmatig huiswerk maken en leren essentieel. De vakdocent geeft in de lessen aan hoe de leerlingen het huiswerk moeten maken. Ook in de lessen is er veel ruimte om aan de verschillende huiswerkopdrachten te werken. Tijdens de thuisbasisuren in het eerste leerjaar leren de kinderen hoe ze het huiswerk moeten plannen, leren en maken.

OUDERAVONDEN

Eind september en begin oktober organiseren we per leerjaar informatieavonden voor alle ouders/verzorgers. Daar krijgt u algemene informatie over de school en de praktijk van alledag. Ook kunt u kennismaken met de mentor. In alle leerjaren geven we voorlichting over de specifieke gebeurtenissen van dat jaar. Verder is er deze avond gelegenheid om vragen te stellen.

TAAL & REKENEN

Het Grafisch Lyceum Rotterdam besteedt op het vmbo schoolbreed veel aandacht aan de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen. In diverse vakken en op verschillende manieren bereiden we de leerlingen voor op de toetsen voor deze vakken. Om de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren, maken we gebruik van veel verschillende testprogramma’s die gericht zijn op begrijpend lezen, de woordenschat, spelling of grammatica. Leerlingen die moeite hebben met taal kunnen oefenen met diverse hulpprogramma’s. Om de taalvaardigheid te vergroten, wordt bij alle vakken gewerkt met taaltaken. Leerlingen gebruiken deze bij het maken van verslagen, bij het interviewen of onderzoek doen en bij presenteren.

BEGRIJPEND LEZEN

Bij alle leerlingen nemen we in het eerste, tweede en derde leerjaar toetsen af op het gebied van begrijpend lezen. Als de test aangeeft dat de leerling hier moeite mee heeft, dan krijgt hij extra begeleiding. De vakdocent kan deze begeleiding geven tijdens de les. Als het probleem groter is, bieden we de leerling extra hulpprogramma’s aan. We sturen hem of haar aan om zelfstandig opdrachten te maken met behulp van een computerprogramma. Daarna kijken we of er verbetering is opgetreden.

REKENEN

In de verschillende lessen, maar vooral bij wiskunde is er veel aandacht voor rekenen. We maken hierbij gebruik van een speciaal computerprogramma (Smartrekenen). Elk jaar maken de leerlingen een diagnostische toets om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bieden we extra hulplessen rekenen.

Volg ons op