Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Ondersteuningen advies

  • /
  • VMBO/
  • Ondersteuning en advies

Begeleiding

De begeleiding van de leerling is een taak van álle medewerkers in de school. Ieder draagt een steentje bij, zodat de leerling zich prettig voelt en optimaal kan deelnemen aan het leerproces. Elke leerling kan een moment hebben waarop hij of zij behoefte heeft aan wat extra ondersteuning. Voor de een gaat dat om studiebegeleiding, voor de ander om een uitgebreider zorgtraject.

De taken en verantwoordelijkheden van iedere docent of begeleider zijn beschreven in het Zorgplan. In dit Zorgplan is een stappenplan opgenomen, dat duidelijk aangeeft hoe we problemen binnen de school aanpakken. Wanneer interne hulp geen resultaten heeft, dan zoeken de leerlingcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker samen met externe deskundigen naar nieuwe mogelijkheden en stellen daarvoor een actieplan op. Naast het oplossen van problemen, ontwikkelt de school ook beleid om problemen juist vóór te zijn.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, kent het Grafisch Lyceum Rotterdam een Leerlingvolgsysteem (LVS). Daarin staan alle algemene zaken en rapportcijfers van leerlingen, maar ook specifieke informatie, bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is. Heeft een leerling problemen, dan wordt dit goed gestructureerd en overzichtelijk opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit geeft de school een helder beeld van de ontwikkeling van de leerling.

De begeleiders

MENTOR

De mentor is de kern van de leerlingenbegeleiding. Bijna alle klassen hebben twee mentoren, die in de gaten houden of het goed gaat met een leerling én met de klas als geheel. Of het nu gaat om huiswerk, aanpassing op school, gezondheid, gepest worden of persoonlijke problemen, bij de mentor kunnen de leerlingen terecht. Hij of zij is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders, vakdocenten en schoolleiding over het functioneren van de leerling. Elke thuisbasismiddag wordt gestart met de mentor. Daar bespreekt de leerling wat hij/zij in de thuisbasisuren gaat doen. In de thuisbasisuren is ook een vast mentoruur opgenomen, waarin onder andere de burgerschapslessen en sociale vaardigheden aan bod komen. Andere onderwerpen die in de mentorles aan de orde komen, zijn: LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), samenwerken, pesten, alcohol- en drugsgebruik en de alledaagse problemen die de leerlingen ervaren. Bij problemen kan de mentor een leerling doorverwijzen naar de decaan, bouwcoördinator, schoolmaatschappelijk werkster, vertrouwenspersoon of een hulpverlener buiten de school.

LEERjaarCOÖRDINATOR 

Het werk van de klassenmentor wordt ondersteund door een leerjaarcoördinator. Deze coördineert de begeleiding van alle klassen. De leerjaarcoordinator heeft regelmatig contact met de diverse klassenmentoren. Tijdens overleg bespreken zij de situatie van verschillende leerlingen. Zij maken onder andere afspraken over het contact met ouders, de aanpak van problemen, en indien nodig, het inschakelen van hulpverlening binnen of buiten de school.

ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR 

De naam zegt het al, de ondersteuningscoördinator organiseert de zorg in de school. Hij ondersteunt en geeft tips aan de docenten en leraren om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te kunnen begeleiden. Daarnaast coördineert hij ook de gespecialiseerde zorg in de school. Het gaat hierbij vooral om leerlingen die extra hulp krijgen van een begeleider passend onderwijs (BPO’er) of die bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden (sova) nodig hebben.

VAKDOCENT 

De docenten spelen een belangrijke rol bij de zorg voor een goed leef- en leerklimaat op school. De vakdocent begeleidt en motiveert leerlingen bij het bestuderen van de leerstof en het maken van opdrachten, maar signaleert ook eventuele studie- en persoonlijke problemen. In elke les is aandacht voor de sfeer in de groep, zodat alle leerlingen goed kunnen functioneren.

DECAAN 

Tijdens de gehele opleiding bereiden we de leerlingen voor op de keuze van een vervolgopleiding en een beroep. Daarbij komen veel vragen op hen af. Wat kan ik later worden? Waar ben ik goed in? Welke richting moet ik kiezen? Wil ik doorleren of praktijkervaring opdoen? De decaan helpt hen – samen met de mentor - bij het maken van keuzes en het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten. De decaan geeft uitgebreide voorlichting over de leerwegen en de verschillende studiemogelijkheden in het mbo. Daarnaast geeft hij/zij informatie over beroepsmogelijkheden, studiefinanciering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

VERTROUWENSPERSOON 

De school moet een veilige studieplaats zijn voor iedereen. Intimidatie, discriminatie en ongewenste intimiteiten tolereren we dan ook niet op onze school. Leerlingen die hiermee binnen of buiten de school te maken krijgen, kunnen hun verhaal of klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van de school. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met een verhaal of klacht. Samen met de leerling zoekt hij naar een gepaste oplossing. De school heeft een leerlingstatuut met daarin een gedragscode voor iedereen die in het gebouw werkt of leert. In de gedragscode is een klachtenprocedure opgenomen.

REMEDIAL TEACHER 

De remedial teacher coördineert de taal- en rekentesten en informeert de vakdocenten over de uitslag en de aanpak van de problemen. Ook helpt hij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en rekenen. De hulp wordt individueel of in kleine groepjes gegeven. Daarnaast coördineert de remedial teacher de hulp aan leerlingen met specifieke problemen zoals dyslexie. Hij regelt de testen die buiten de school worden afgenomen. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen een dyslexiekaart waarop staat aangegeven van welke bijzondere regelingen ze gebruik mogen maken. Tot slot coördineert de remedial teacher de hulplessen en informeert hij de ouders hierover. 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER 

De schoolmaatschappelijk werkster biedt een aanvulling op de leerlingenzorg. Leerlingen die dat willen, kunnen hun problemen met haar bespreken. Samen zoeken zij naar oplossingen. Ook speelt zij een belangrijke rol in de verwijzing naar diverse hulpverleningsinstellingen. De schoolmaatschappelijk werkster biedt ook hulp bij schooloverstijgende problemen en problemen in gezinssituaties. Samen met de leerlingcoördinatoren en externe deskundigen vormt de schoolmaatschappelijk werkster het Schoolondersteuningsteam (SOT). 

ZORGPLAN

Er zijn nog meer mensen betrokken bij de ondersteuning van leerlingen in de school. In het Zorgplan staat een uitgebreid overzicht.

Volg ons op